ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός 5 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ. 6964
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 13η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρου 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας – Καθήκοντα και υποχρεώσεις Τοπικών Συμβουλίων.
2. Περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού.
3. Συνοπτική παρουσίαση στόχων και προγράμματος δράσεων του Συμβουλίου
4. Περί λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης Ορχομενού
5. Κατάθεση προτάσεων Συμβούλων, πέραν εκείνων του 3ου θέματος.
Συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί .
Ο Πρόεδρος

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. ΖΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΑΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
5. ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email