Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2020-2021-2022 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.963,12€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 48.366,13€ + 4.740,12€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 55.963,12€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Ορχομενού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) , 28ης Οκτωβρίου 50, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ..

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου στο https://orchomenos.gr και την κ. Χαρίκλεια Δούμα τηλ.2261351111, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.