Αντιδήμαρχοι Δήμου Ορχομενού

Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας

του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
2. Του ηλεκτροφωτισμού (εποπτεία –συντήρηση)
3. Η ευθύνη των Δασών
4. Η ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου.
5. Η Εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία,
τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια
ευθύνης του Δήμου.
6. Η εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και
Αλλοδαπών
7. Η καταγραφή, προώθηση και επίλυση προβλημάτων σε κτηνοτροφικά θέματα, σε
συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των Κοινοτήτων .
8. Η παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που
αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
9. Η εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές
εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
10. Η υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:

α) Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
β) Η υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των
φυσικών προσώπων.
γ) Τη θεώρηση γνησίου υπογραφών.

 

Ξηρογιάννης Γρηγόριος

του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Πολιτισμού και ιδίως:
Τον σχεδιασμό για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του
πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και
των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
2. Κοινωνικής Πολιτικής και ιδίως:
τις παρακάτω ενέργειες:

- κοινωνικές έρευνες,
- εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών
- εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών,
μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας.
- κοινωνικές έρευνες, για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική
φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία
καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
- την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα
της υγείας των δημοτών, με συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
- την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της
παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης
Παραβατικότητας.
-Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

3. ΚΕΠ
Τον συντονισμό του Τμήματος Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την
παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.
Ειδικότερα το Τμήμα:

α) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση

διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
β) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα
παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
γ) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων και στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Ορχομενού.
5. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που
αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
6. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές
εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
7. Tην υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων με εντολή Δημάρχου ως
κατωτέρω:

-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτικής κατάστασης των φυσικών
προσώπων.
-Την θεώρηση γνησίου υπογραφών

Καράλη Κωνσταντίνα

Της μεταβιβάζονται  καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν
  στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
  δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό μεριμνά για :
 2. (α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των
  παιδιών,
  (β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο,
  (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,
  (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση,
  (ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων,
  (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την
  προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 3. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
  Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την
  προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 4. (α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
  (β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το
  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων
  βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων
  δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας
  υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  (γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
  (δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  (ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά
  προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας
  του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.
 6. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που
  αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές της.
 7. Tην υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων με εντολή Δημάρχου ως
  κατωτέρω:
  • Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
  • Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτικής κατάστασης των φυσικών
   προσώπων.
  • -Την θεώρηση γνησίου υπογραφών

Ξηρογιάννης Στέφανος

μεταβιβάζονται σε αυτόν καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας,
την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε' του ΚΔΚ και ιδίως τη
χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την
επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης
νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
2.Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
3.Την παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που
αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
4.Την εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
5. Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων με εντολή Δημάρχου ως
κατωτέρω:

Α. Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
Β. Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
Γ. Την θεώρηση γνησίου υπογραφών
Δ. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου,
για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους .
Ε. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση, που αφορά στους ανωτέρω παύει να ισχύει.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού
και αν δεν υπάρχει, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ορχομενού

Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος - Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στη ΔΕ Ακραιφνίας

Καθορίζονται οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως: Α.η επίβλεψη, η εποπτεία των υπηρεσιών και ο συντονισμός των δράσεων στη Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας, σε
συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ ύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων ως κατωτέρω:

α) Παρακολουθεί τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Ακραιφνίας.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Ακραιφνίας.
ζ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.
η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ'
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β. Αναθέτει την υπογραφή με εντολή της : α)συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν τις
παραπάνω αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων β)την θεώρηση γνησίου υπογραφών και γ)
τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων δ) υπογράφει, βεβαιώσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής ενότητας
Ακραιφνίας.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση .
Δ. . Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Ορχομενού, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Γαλάνης Γρηγόρης - Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Η δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη, την εποπτεία των
υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ ύλην
αρμόδιων Αντιδημάρχων. Καθορίζονται οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως:
1 . Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

-Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
-Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και
διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την συντήρηση των
γεωτρήσεων άρδευσης καθώς και την εποπτεία και συντήρηση του κλειστού αντλιοστασίου
άρδευσης.
-Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων ,την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των
σχετικών αδειών.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και
Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα την
εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου. Την κίνηση και ευθύνη των οχημάτων.

4. Α. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των
εργαζομένων.
Β. Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του : α)συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν
τις παραπάνω αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων β)την θεώρηση γνησίου
υπογραφών και γ) τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων και αντιγράφων εγγράφων.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση .
Δ. . Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού
και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»