Επιτροπές

ΟνοματεπώνυμοΑξίωμα
Τζαβάρας ΓεώργιοςΠρόεδρος
Τακτικά Μέλη
Ζυγογιάννης ΙωάννηςΤακτικό Μέλος
Τσεκούρας ΚωνσταντίνοςΤακτικό Μέλος
Καράλη ΠαρασκευήΤακτικό Μέλος
Γαλάνης ΓρηγόριοςΤακτικό Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Κόκκινος ΔημήτριοςΑναπληρωματικό Μέλος
Μονοχάρης ΕυθύμιοςΑναπληρωματικό Μέλος
Αρβανιτάκου ΕλένηΑναπληρωματικό Μέλος
Πανταζάκος ΚωνσταντίνοςΑναπληρωματικό Μέλος

Νόμος 3852/2010

Άρθρο 72

Δημοτική επιτροπή - Αρμοδιότητες

 1. Η δημοτική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
  • ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
  • προελέγχει τον απολογισμό,
  • αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
  • εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
  • αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
  • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
  • αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
  • αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
  • αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
  • αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
  • αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
 2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 4. Η δημοτική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού, Τσιάμης Ιωάννης. Ακολουθεί ο πίνακας με τα μέλη της Επιτροπής:
Επωνυμία Συλλόγου ή Ονοματεπώνυμο ΔημότηΑντιπρόσωποςΑναπληρωτής
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου ΣπυρίδωναΧ. ΚΟΥΤΟΜΑΝΟΣ
Αγροτικός Συνεταιρισμός ΟρχομενούΒασίλης Τσαγαλάς
Αλιευτικός Οικολογικός Σύλλογος ΟρχομενούΧρήστος Αβράμπος
Ένωση Εμπόρων, Επαγγελματιών & Βιοτεχνών ΟρχομενούΔάρρας Κων/νος
Καλλιτεχνική Πορεία ΟρχομενούΓεωργαρά Εύη
Λαογραφικός Όμιλος ΟρχομενούΚων/ωος ΠΑΤΣΑΛΗΣ
Μορφωτικός-Πολιτιστικός –Περιβαλλοντικός Σύλλογος "ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ"Βασίλης Βασιλείου
Μοτολέσχη ΟρχομενούΓιώργος Κραβαρίτης
Οιπότες του θεάτρουΧριστίνα Τσάπρα
Π.Α.Ο. ΚοκκίνουΙωάννης Γεωργίου
Πολιτιστικός & Παραδοσιακός Σύλλογος ΟρχομενούΤσάκος Σπυρίδων
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου ΟρχομενούΕλένη Τάτση
Σύλλογος "Άσκηση, Ψυχαγωγία, Υγεία" ΟρχομενούΜαρία Κραβαρίτη
Σύλλογος Γυναικών Ορχομενού «ΝΕΦΕΛΗ»Ιωάννα Παναγιωτίδη
Σύλλογος Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου ΟρχομενούΑντριάνα Κατσαντώνη
Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου ΠαύλουΕλένη Ούτσα
Σύλλογος Γονέων Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου ΟρχομενούΕλένη Βιδάλη
Σύλλογος Διδασκόντων 1ου & 2ου Γυμνασίου ΟρχομενούΠαναγιώτης Θειακούλης
Σύλλογος Διδασκόντων 1ου Δημοτικού Σχολείου ΟρχομενούΑικατερίνη Καραγκούνη
Σύλλογος Διδασκόντων Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου ΟρχομενούΔέσποινα Χρυσικού
Σύλλογος Συνταξιούχων Ορχομενού «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»Χρήστος Κεραμμυδάς
Σύνδεσμος Λαογραφικού - Ιστορικού Μουσείου ΑκραιφνίουΜπίμη Μαρία
Σύλλογος Φυσιολατρών και Προστασίας Θηραμάτων ΟρχομενούΛ. Αβράμπος
Σωματείο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Α.Ε.Ο.Ξηρογιάννης Κων/νος
Φιλοζωικός-Φιλανθρωπικός-Πολιτιστικός Σύλλογος ΟρχομενούΜέττα Ιωάννα
ΔΗΜΟΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΟΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ

Νόμος 3852/2010 Άρθρο 76 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
  • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
  • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
  • δημότες.

  Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

  Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

 2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
  • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
 3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
 4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.
ΟνοματεπώνυμοΑξίωμα
Τακτικά Μέλη
Τριανταφύλλου Λουκάς (Δημ. Σύμβουλος)Πρόεδρος
Τσάπρας Νεκτάριος (Δημ. Σύμβουλος)Τακτικό Μέλος
Ραζακάς Αργύριος του Αθανασίου (Δημότης)Τακτικό Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας (Δημ. Σύμβουλος)Αναπληρωματικό Μέλος
Τζαβάρας Γεώργιος (Δημ. Σύμβουλος)Αναπληρωματικό Μέλος
Κλαρούδας Παναγιώτης του Θεοδώρου (Δημότης)Αναπληρωματικό Μέλος
Γραμματειακή υποστήριξη: Σπυριδάκη Ελευθερία (αναπληρωτής: Τσιλομήτρος Κων/νος)