Αντιδήμαρχοι Δήμου Ορχομενού

Γαλάνης Γρηγόριος

Ξηρογιάννης Γρηγόριος

Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

Του μεταβιβάζονται κατά τόπο στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας, αρμοδιότητες ως κατωτέρω:
 1. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
  3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
  4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
  5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
  7. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας.
  8. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
  9. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
   1. της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
   2. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
   3. Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
  10.  Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
  11. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
  12. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
   1. Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου.
   2. Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
   3. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Ξηρογιάννης Στέφανος