Τι είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης;

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4, ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Τι αλλάζει με τα Κ.Δ.Β.Μ. σε σχέση με παλαιότερα;

Τα προηγούμενα χρόνια είχαν λειτουργήσει με επιτυχία τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία, όμως, είχαν κεντρική διαχείριση ως συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Νομού. Η ουσιαστική διαφοροποίηση των Κ.Δ.Β.Μ. είναι ότι πλέον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην περιφέρειά του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να γίνεται πρώτα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να «μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα μάθησης.

Τι είναι η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων;

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με το αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 3879/2010 ορίζεται ως εξής: «Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενήλικους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης».


Πιστοποιούνται οι γνώσεις που παρέχουν τα Κ.Δ.Β.Μ.;

Η μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Σκοπός δεν είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άμεσα, για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας. Είναι γνώσεις που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων (εμπλουτισμός γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου κλπ). Τα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

img_divider

Επικοινωνία

[fa icon="fa-phone"]  22610-35122
[fa icon="fa-map-marker"]  Μινύου 3 (Πέτρινα), 323 00 Ορχομενός
[fa icon="fa-fax"]  22610-35122

Συμμετοχή και κόστος

[collapsibles]
[collapse title="Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα; Είμαι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορώ να συμμετέχω;"] Για τη συμμετοχή στα τμήματα μάθησης βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος ενήλικος. Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.
[/collapse]

[collapse title="Πώς μπορώ να δω που γίνονται μαθήματα/πώς μπορώ να συμμετέχω;"] Για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία του Προγράμματος έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός Portal (http://e-kdvm.gr), όπου δίνεται όλη η σχετική πληροφόρηση για τα Κ.Δ.Β.Μ.. Για να δείτε ποιοι Δήμοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, που γίνονται τμήματα μάθησης, ποιες θεματικές ενότητες λειτουργούν στην περιοχή σας και πως θα κάνετε εγγραφή σε κάποιο τμήμα, μπορείτε να περιηγηθείτε στις αντίστοιχες ενότητες αναζήτησης. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Κ.Δ.Β.Μ., είτε ηλεκτρονικά είτε επισκεπτόμενοι αυτά. Οι συνεργάτες των Κ.Δ.Β.Μ. είναι σε θέση να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ..
[/collapse]

[collapse title="Τι κόστος έχουν τα μαθήματα/είναι επιδοτούμενα;"] Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης με πόρους (65.000.000 €) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερους από 200 Δήμους σε όλη τη Χώρα με χιλιάδες τμήματα μάθησης και εκπαιδευόμενους σε 70 διαθέσιμες θεματικές ενότητες. Τα τμήματα μάθησης παρέχονται δωρεάν στους πολίτες- εκπαιδευόμενους, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή, όμως, δεν επιδοτείται, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης.
[/collapse]

[/collapsibles]