Ο Δήμος Ορχομενού, στο γενικό πλαίσιο καλής διαχείρισης και εύρυθμης λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων – υποδομών άθλησης κλειστών και υπαίθριων του Δήμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της περιοχής και επειδή δεν υπάρχει  σχετικό με τον αθλητισμό  νομικό πρόσωπο, με την 150/11-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησε την Αθλητική Επιτροπή  του Δήμου.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή – παράδοση του έργου του κλειστού γυμναστηρίου Ορχομενού δεν μπορεί  το κλειστό να διατεθεί πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  Με την   142  /11-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για «Λήψη απόφασης τροποποίησης σύστασης της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Ορχομενού», αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του Νοεμβρίου.

Οτιδήποτε άλλο  έχει ανακοινωθεί από αναρμοδίους είναι ψευδές.

Κάθε δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, θα απευθύνεται εγγράφως προς τον Δήμο Ορχομενού και θα λαμβάνει απάντηση σε  κάθε αίτημα μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου και της αθλητικής επιτροπής.

Αιτήσεις  για παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ορχομενού κατατίθενται  στο πρωτόκολλο του Δήμου Ορχομενού από 4/11/2019  μέχρι 15/11/2019. Στις αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται  οι ημέρες,  οι ώρες της παραχώρησης, καθώς και οι ηλικίες των αθλουμένων  και το τηλέφωνο του αιτούντος.

Print Friendly, PDF & Email