Κανονισμός λειτουργίας υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου.