13 Δεκ 2019

ΠΛΗΜΜΥΡΑ_2019 (3η ανακοίνωση πορισμάτων)

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (13-12-2019), την Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 12-01-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 13-03-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 05-02-2019 Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

                                      Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

                                      Ιωάννα Πάνου

13 Δεκ 2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογό αναδόχουκατασκευής του έργου:
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

εκτιμώμενης αξίας 5.060.000,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Σχέδια Μελέτης:

Τεύχη Δημοπράτησης: