ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27η/2019)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 24  Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.