Λειτουργία λαϊκής αγοράς

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων που αφορούν στην λειτουργία  λαϊκών  αγορών   λόγω των εκτάκτων συνθηκών, ενημερώνουμε ότι πλέον είναι σε ισχύ η  ΚΥΑ 23451/7-4-2020 (ΦΕΚ 1210/7-4-2020 τ. Β΄) και η οποία ορίζει :
1. α. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την Πέμπτη,30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

β. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α΄ επιτρέπεται η δραστηριότητα των παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους με τις εξής προϋποθέσεις:
α) η μετακίνηση από την Περιφέρεια παραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας,
β) η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή αναπληρωτή αυτού (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4497/2017) προς την Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται άπαξ,
γ) ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής του φέρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής και ότι διαμένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

2. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30 Απριλίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
3. Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

  1. α. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την περ. α’ της παρ. 2.
    β. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καταρτίζουν ονομαστικό πίνακα με τους εκπροσώπους των παραγωγών της περ. β’ της παρ. 1.
  2. Οι υπόχρεοι της περ. β’ της παρ. 1 οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα. Η μη τήρηση αυτών επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
    6. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5, μετά από βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).
    7. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20.3.2020 (Β’ 943) και Δ1α/ΓΠ.οικ.20040/22.3.2020 (Β’ 988).

 

 

Ο δήμος Ορχομενού ,  με την από 6-4-2020 Ανακοίνωσή του , η οποία αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του καθώς  και στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου,  είχε ήδη   ενημερώσει τους πωλητές που θα συμμετέχουν στην αυριανή –Πέμπτη 9 Απριλίου 2020- λαϊκή αγορά στην Κοινότητα Ορχομενού.
Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει οικονομική ζημία στους πωλητές,  οι οποίοι ήδη προγραμμάτισαν και συνέλεξαν τα  προϊόντα τους ,  κατά παρέκκλιση και  μόνο για την αυριανή ημέρα,  προτείνεται   για την  Πέμπτη 9 Απριλίου 2020  στην λαϊκή αγορά του Ορχομενού  να συμμετέχουν οι πωλητές τα ονόματα των οποίων έχουν ήδη αναρτηθεί και ενημερωθεί με την  σχετική ανακοίνωση.

 

Η Δήμαρχος