13 Ιούλ 2020

Χορήγηση ενισχύσεων στον τομέα της παράκτιας αλιείας

Για τη στήριξη των παράκτιων αλιέων σε όλη την επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάιο 2020, θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εφόσον τα αλιευτικά σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς επαγγελματικών α/κ σκαφών που φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή /και «γρι-γρι».

Το ύψος του ποσού καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού α/κ σκάφους που κατέχει με βάση το ολικό μήκος ως ακολούθως :

  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800€ ανά σκάφος.
  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο από 11,99 μέτρα, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa) ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000€ ανά σκάφος.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ακολουθώντας τη διαδρομή : http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και θα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων ελέγχων.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα :

  • 2109287145
  • 2109287172
  • 2109287149

ή / και να στέλνουν το αίτημά τους στα email :

13 Ιούλ 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του Ορχομενού ως 26-7-2020

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11-7-2020 (ΦΕΚ 2798/Β 11-07-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

  1. Για το χρονικό διάστημα , από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

  1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 έως 4, , μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ