Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (16η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν, την  Παρασκευή  9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.