Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού 13-11-2020(19η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.