17 Σεπ 2020

Κανόνες Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού από 17-9-2020

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435/15-9-2020 (ΦΕΚ  3958/Β )  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

 1. Η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις :

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.       

β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών ΚΑΙ τους καταναλωτές/ κοινό .

Σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

 1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 , μετά από βεβαίωση της μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).
 2. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. α’ της παρ. 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις για αμφότερους τους πωλητές:

 α) 1η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για δεκαπέντε (15)ημερολογιακές ημέρες και

 β) 2η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

 1. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β’ της παρ. 1 ισχύουν οι κυρώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ (επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ).

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν επιπλέον της χρήσης μη ιατρικής μάσκας, να τηρούν και τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ


15 Σεπ 2020

Δράση “αρχή…ΖΩ!” από την ΠΣΤΕ για παροχή σχολικών ειδών σε μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

 1. Γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.
 2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διαθέτουν προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά, κλπ, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προμηθεύσουν τους ωφελούμενους με τα ανωτέρω είδη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.

Αντικείμενο της δράσης «αρχή…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή σχολικών ειδών αξίας ογδόντα ευρώ (80€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


09 Σεπ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Κοκκίνου (4η/2020)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο κατάστημα της κοινότητας Κοκκίνου την Τετάρτη 16-9-2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

 


08 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στον ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς

Η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στον ΒΙΟΚΑ Λιβαδειάς για ένα (1) έτος».

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.depodal.gr/archives/494


07 Σεπ 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την πρόσληψη καθαριστριών, Μερικής και Πλήρους απασχόλησης, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών, μερικής και πλήρους απασχόλησης, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού. Ακολουθούν οι πίνακες όσων προσλήφθηκαν καθώς και όσων αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό.


04 Σεπ 2020

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης από τη Δευτέρα 7-9-2020 ως την Τετάρτη 9-9-2020

Ενημερώνουμε τους αγρότες ότι, το Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης Ορχομενού θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 7-9-2020 έως και την Τετάρτη 9-9-2020.

Επίσης, καλούνται οι αγρότες-καλλιεργητές να ενημερώνουν  τους υδρονομείς και ταυτόχρονα να τους προσκομίζουν την άδεια χρήσης νερού, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να ποτίσουν.

Οι υδρονομείς είναι:

ΓΚΟΡΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στη Θέση «ΚΑΜΠΟ» Τηλ.6987313734

ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ στη Θέση «ΒΟΥΡΝΑΔΑ» Τηλ.6987242354

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ στη Θέση «ΛΑΠΕΙΚΑ-ΠΙΣΩ» Τηλ.6970868278

 

Ορχομενός 4-9-2020

 

         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 


03 Σεπ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού μέσω Τηλεδιάσκεψης 8-9-2020 (12η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20.00 σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


01 Σεπ 2020

Ενεργοποίηση Voucher για τους δικαιούχους του προγράμματος “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2020-21”

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2020-21” να παρουσιαστούν, μέχρι τη Δευτέρα 7-9-2020, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού – στα Πέτρινα, Μινύα 3 – από τις 08:00 ως τις 15:00, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το Voucher, με την εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 34970, κ. Γαλανάκου Ελένη.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Ταυτότητα και το Voucher (εκτυπωμένο).


01 Σεπ 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού από την 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53080/29-8-2020 (ΦΕΚ 3611/Β )  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

 1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων , η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:
  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών αλλά και από το κοινό. Σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
 2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 έως 4, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

 

Το κοινό που θα επισκεφτεί τις λαϊκές αγορές οφείλει να τηρεί και τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

                                                                         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                         ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ