Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού”.

Προϋπολογισμός: 595.249,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 28-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.