11 Μαΐ 2022

Δήμος Ορχομενού: Υποβολή Αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων

Ο Δήμος Ορχομενού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 12-05-2022 έως και την Τρίτη 17-05-2022 στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2261351105, 2261351106.


26 Απρ 2022

ΔΕΠΟΔΑΛ: Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λιβαδειάς της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


19 Απρ 2022

Πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη – αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων. Συγκεκριμένα: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δύο(2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ενός(1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.


11 Απρ 2022

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3/2021 στο δήμο Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού αναρτά τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ.


22 Φεβ 2022

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή οδοποιίας σε Τ.Κ. Κοκκίνου”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 80.600,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 186735


02 Φεβ 2022

Ανάρτηση Ονομαστικών Καταστάσεων της ΣΟΧ 3/2021 για θέσεις εργασίας στο δήμο Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας στη ΣΟΧ 3/2021.


01 Φεβ 2022

Πίνακες Επιτυχόντων – Αποτυχόντων υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων/αποτυχόντων των υποψηφίων στον διαγωνισμό ΣΟΧ 2/2021 για την προκήρυξη μιας θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών.


20 Ιαν 2022

Δήμος Ορχομενού: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2022-2023 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.274,98€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 53.066,89€ + 5.351,22€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 61.274,98€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ορχομενού, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,
αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:

Χαρίκλεια Δούμα, τηλ.2261351111, email:hdouma@orchomenos.gr και

Ελευθερία Σπυριδάκη, τηλ.2261351106, email:espyridaki@orchomenos.gr.


29 Δεκ 2021

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

για το Υποέργο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300, Ορχομενός,

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2261350105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.