03 Αυγ 2022

Ανοικτός διαγωνισμός έργου: “Κατασκευή Πλατείας Παύλου”

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ», (αρ. μελέτης 43/2022, CPV: 45212130-6 “κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας”) προϋπολογισμού 177.420,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 190164), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. orchomenos.gr).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 18/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.


29 Ιούλ 2022

Επιλογή αναδόχου για το έργο “Αποκατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ & ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΑ), (CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων), προϋπολογισμού 3.400.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 25/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr τουΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 190617).


27 Ιούλ 2022

Δήμος Ορχομενού: Προσλήψεις προσωπικού με ΙΔΟΧ στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
(10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού. Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στα:

Κρυσταλλία Φορτάτου:  kfortatou@orchomenos.gr      22613 51105

Ελευθερία Σπυριδάκη:  espyridaki@orchomenos.gr     22613 51106


11 Ιούλ 2022

Διαγωνισμός Έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Ακραιφνίου

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190523) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ“, εκτιμώμενης αξίας 371.781,06€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..


11 Ιούλ 2022

Διαγωνισμός Έργου: “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190300) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)“, εκτιμώμενης αξίας 129.032,26€ (πλέον ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/07/2022, ημέρα τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..


08 Ιούν 2022

Δήμος Ορχομενού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση εξοπλισμού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού -συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού” προϋπολογισμού δαπάνης 52.077.22€ με το ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελλο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η-06-2022 και ώρα 11.00 π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Μαζί με την προσφορά απαιτείται να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 840,00€.


31 Μαΐ 2022

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορχομενού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, και ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, κατόπιν επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 22613 51105 & 22613 51106 εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 1/06/2022 έως και 6/06/2022.


11 Μαΐ 2022

Δήμος Ορχομενού: Υποβολή Αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων

Ο Δήμος Ορχομενού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 12-05-2022 έως και την Τρίτη 17-05-2022 στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2261351105, 2261351106.


26 Απρ 2022

ΔΕΠΟΔΑΛ: Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λιβαδειάς της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


19 Απρ 2022

Πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη – αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων. Συγκεκριμένα: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δύο(2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ενός(1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.