07 Νοέ 2022

Πίνακας Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3/2021 (Ορθή Επανάληψη)

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων, σε ορθή επανάληψη, για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με τη ΣΟΧ 3/2021.


31 Οκτ 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ 3/2021 στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με τη ΣΟΧ 3/2021.


25 Οκτ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού Δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας σχολικών μονάδων.


14 Οκτ 2022

Διαγωνισμός έργου: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λουτσίου – Τ.Κ. Διονύσου και σποραδικά στην Τ.Κ. Ορχομενού “, CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης), προϋπολογισμού 850.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 01/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 192877) 


26 Σεπ 2022

Ηλεκ. Διαγωνισμός: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον Δήμο».

Εκτιμώμενη αξία: 260.000,00 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).


26 Σεπ 2022

Ηλεκ. Διαγωνισμός: Δράσεις – Ενέργειες και εφαρμογή Ευφυών Τεχνολογιών

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο:  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ».

Εκτιμώμενη αξία: 901.477,50 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).


23 Σεπ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων για την προκήρυξη θέσεων εργασίας στη ΣΟΧ1/2022.


12 Σεπ 2022

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και δύο (2) ατόμων ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.


25 Αυγ 2022

Οριστικοί Πίνακες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών στο δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν στην πρόσληψη σχολικών καθαριστριών στα σχολεία του δήμου για το σχολικό έτος 2022-23.


16 Αυγ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, που εδρεύει στον Ορχομενό της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται από 17 Αυγούστου 2022 ως και 26 Αυγούστου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι περισσότερες πληροφορίες θα βρουν στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.