22 Μαρ 2024

Δήμος Ορχομενού: Δημοπρασία για τη μίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων

Ο δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 1708/19.2.2024 διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Δημοπρασία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/3/2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα Χαρίκλεια Δούμα στα τηλέφωνα 2261351111 & 2261034152 καθώς και στην κα Ελευθερία Σπυριδάκη στο τηλέφωνο 2261351106.

20 Φεβ 2024

Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού:

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην:

  • κα Χαρίκλεια Δούμα στα τηλέφωνα 2261351111 & 2261034152 καθώς και στην
  • κα Ελευθερία Σπυριδάκη  τηλέφωνο 2261351106.
07 Φεβ 2024

Διαγωνισμός μελέτης για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων

Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων“, CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), προϋπολογισμού 526.963,48€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 205660).

Μελέτη_ΠηγέςΧαρίτων

18 Ιαν 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2023 Μουσικών Σπουδών

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2.2023 που αφορούν την κατηγορία ΤΕ (102) ειδικότητας Μουσικών Σπουδών.

Ακολουθούν συνημμένα αρχεία με τα αποτελέσματα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΟΧ 2.2023 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2.2023

20 Νοέ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2023

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΓΦΩΞ6-ΤΨ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023 ΜΕ ΑΔΑ 671ΨΩΞ6-ΞΕ8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ4.2023 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ζ85ΩΞ6-ΑΦ7 ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023

19 Οκτ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με ΣΟΧ

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Δήμο Ορχομενού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50 Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Φορτάτου Κ. ή κας Σπυριδάκη Ε.
(τηλ. επικοινωνίας: 22613-51105 και 22613-51106).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20-10-2023 έως και 30-10-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 10.06.2021

21 Σεπ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2023

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΕ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2.2023 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΧ 2.2023 ΚΩΔΙΚΟΥ 101 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΕ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

06 Σεπ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πίνακας κατάταξης σχολ. καθαριστριών 2023-24

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τον παρακάτω πίνακα κατάταξης για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του σχολικού έτους 2023-2024.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024

04 Σεπ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων με ΣΟΧ

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ορχομενού, που εδρεύει στον Ορχομενό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50 Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Φορτάτου Κ. ή κας Σπυριδάκη Ε.
(τηλ. επικοινωνίας: 22613-51105 και 22613-51106).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05-09-2023 έως και 14 -09-2023

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_1_ΠΕ_ΤΕ(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_ΜΕ_ΣΗΜΑΝΣΗ_10-06-2021

 

18 Αυγ 2023

Δήμος Ορχομενού: Προσλήψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων 2023-24

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 7318/17-08-2023 και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση kfortatou@orchomenos.gr ή espyridaki@orchomenos.gr είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , στα Γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50 Τ.Κ. 32300, Ορχομενός Βοιωτίας,

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Παράρτημα-ΙΙ-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-Αίτησης-2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ