13 Μαρ 2023

Διαγωνισμός έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορχομενού“, CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιίας), προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 04/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 195808)

10 Ιαν 2023

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορτωτή

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός μικρού φορτωτή με παρελκόμενα ενδεικτικής δαπάνης 120.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ είναι η 30/12/2022 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/01/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), η οποία  είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10 Ιαν 2023

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού για τα έτη 2023-2024 συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 354.087,70€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τρίτη 7-2-2023 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θ’ αρχίσει στις 14-2-2023.

ΚΑΥΣΙΜΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2023 ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

04 Ιαν 2023

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακή ξενάγηση και εικονική περιπλάνηση στον Αη Νικόλα στα Καμπιά, στο κρυφό σχολειό στην Παναγία τη Σκριπού και στα ορεινά μονοπάτια των οπλαρχηγών».

Εκτιμώμενη αξία: 103.530,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Διαγωνισμός ΑΤ14

 

15 Δεκ 2022

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο Δήμο Ορχομενού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας:

07 Νοέ 2022

Πίνακας Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3/2021 (Ορθή Επανάληψη)

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων, σε ορθή επανάληψη, για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με τη ΣΟΧ 3/2021.


31 Οκτ 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ 3/2021 στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με τη ΣΟΧ 3/2021.


25 Οκτ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού Δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας σχολικών μονάδων.


14 Οκτ 2022

Διαγωνισμός έργου: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λουτσίου – Τ.Κ. Διονύσου και σποραδικά στην Τ.Κ. Ορχομενού “, CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης), προϋπολογισμού 850.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 01/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 192877) 


26 Σεπ 2022

Ηλεκ. Διαγωνισμός: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον Δήμο».

Εκτιμώμενη αξία: 260.000,00 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).