04 Δεκ 2020

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.428,961 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει στις 15-1-2021.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.orchomenos.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115


03 Δεκ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παιδικού σταθμού και ειδών κοινωνικού παντοπωλείου στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της προμήθειας, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» οικ. Έτους 2020-2021-2022 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.963,12€ συμπεριλαμβανομένου του 13% & 24% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 48.366,13€ + 4.740,12€ (Φ.Π.Α.13%)+ 2.856,87€ (Φ.Π.Α.24%)= 55.963,12€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Ορχομενού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) , 28ης Οκτωβρίου 50, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ..

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου στο https://orchomenos.gr και την κ. Χαρίκλεια Δούμα τηλ.2261351111, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 61/2018, CPV: 45231300-8 “Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης”), προϋπολογισμού 595.249,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


03 Δεκ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή -Συντήρηση Αγροτικών δρόμων στη θέση Μπούκα Υλίκης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΚΑ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», (αρ. μελέτης 53/2020, CPV: 45233142-6 “εργασίες επισκευής οδών”), προϋπολογισμού 99.865,77 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.


13 Οκτ 2020

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Δημοτική Οδός Κ. Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια»

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό ανάθεση του έργου «Δημοτική Οδός Κ. Κοκκίνου από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια» (αρ. μελέτης 42/2017, CPV: 45233222-1 “κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτοστρωσίας”) προϋπολογισμού 1.106.048,39 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ..


30 Σεπ 2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης Οδού και Γέφυρας στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. Παύλου»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΑΣ στη θέση ΔΙΠΟΤΙ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 875.000,98 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.


25 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 59/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 228.290,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


23 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 58/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 298.790,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.


22 Σεπ 2020

Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Ορχομενού»

Η Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 57/2018, CPV: 45262640-9 “έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 362.903,23 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


18 Σεπ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης “Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για τη Β΄Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 37.350,49 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2020 και ώρα 10:00.