Απόφαση 007/2019

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε μόνιμη υπάλληλο του Δήμου (Παυλάκη Αικατερίνη).