Η  Δήμαρχος Ορχομενού

Έχοντας υπόψη :

  • την υπ’ αριθμ. 9096/11-11-2019πρόσκληση για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Ορχομενού,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους, για συμμετοχή στην Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  Ορχομενού  και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών  συλλόγων  και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

και

ι) δημότες (που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ορχομενού)

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 18 -11-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας

[Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)].

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ορχομενού (τηλ. 22613-51101) .

Η Δήμαρχος

Παρασκευή Καράλη

Print Friendly, PDF & Email