Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση βοηθητικών Εγκαταστάσεων Αποδυτηρίων στα γήπεδα Ποδοσφαίρου Ακραιφνίου – Αγ. Δημητρίου – Κοκκίνου – Κάστρου (Φιλόδημος ΙΙ) προϋπολογισμού δαπάνης 173.104,00€ με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23-7-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Print Friendly, PDF & Email