Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΓΦΩΞ6-ΤΨ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023 ΜΕ ΑΔΑ 671ΨΩΞ6-ΞΕ8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ4.2023 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ζ85ΩΞ6-ΑΦ7 ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023

Print Friendly, PDF & Email