Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, συνολικού αριθμού δεκαπέντε(15) ατόμων συγκεκριμένα: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δύο(2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ενός(1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 19 /4/2023 έως και 25 /04/2023.

Print Friendly, PDF & Email