Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορχομενού“, CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιίας), προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 04/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 195808)

Print Friendly, PDF & Email