Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 190300) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)“, εκτιμώμενης αξίας 129.032,26€ (πλέον ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/07/2022, ημέρα τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..


Print Friendly, PDF & Email