1ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                           Ορχομενός, 7/9/2021

ΔΗΜΟΣ   ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                   Αρ. Πρωτ.:6809

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου  50                                                

                     Τ.Κ. 32300

Πληροφορίες: Ι.Γκούρα-Μέττα

Τηλ.              : 2261351119

Fax               : 2261034217

email : imetta@orchomenos.gr

                                    ΠΡΟΣ :

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

΄Εχοντας υπ’ όψιν:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την υπ αριθμ.  40 εγκύκλιο του Υπ.Εσ. με Α.Π.: 20930/31-03-2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
  4. Του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και ισχύει .
  5. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ

Σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 και άρθρο 78 του Ν. 4555/2018) που θα διεξαχθεί   , στις 17 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και  από ώρα 10:00 έως 14:00 με θέμα:

« Γνωμοδότηση σχετικά με το προσχέδιο του τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Ορχομενού»

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με την περιφορά (μέσω αποστολής email)  της πρόσκλησης  και  των συνημμένων στην παρούσαπρόσκληση  εγγράφων (εισήγηση και συνοδευτικών ).Για τυχόν διευκρινήσεις, ερωτήσεις, έως 16/9/21 μπορείτε να απευθύνεσθε  στην  Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Λ. Σταματάκη τηλ 22613 51114 email: lstamataki@orchomenos.gr

 Η ψήφιση και διατύπωση γνώμης, θα διεξαχθεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (από ώρα 10:00 ως 14:00 ώρα της 17-09-2021) και με τον εξής τρόπο: Κάθε μέλος θα ενημερώσει  για τη συμμετοχή του  στην παρούσα συνεδρίαση  αποστέλλοντας την θετική ή αρνητική του ψήφο στην γραμματεία της Επιτροπής,μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση imetta@orchomenos.gr , για την περαιτέρω σύνταξη του πρακτικού συνεδριάσεως. Δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών στη δια περιφοράς συνεδρίαση, διότι η διατύπωση γνώμης και η ψήφος ενός εκάστου, αποδεικνύονται από τα αποστελλόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, ως ανωτέρω περιγράφεται.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ OΡΧΟΜΕΝΟΥ

Print Friendly, PDF & Email