Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε: 

Α . Παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής ,στον κ. Ζουρνή Ιωάννη του Αθανασίου Πρόεδρο της Κοινότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα που αφορούν την Κοινότητα όπως παρακάτω:

1.-Κάθε έγγραφο με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο,
2.-Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών,
3.-Την έκδοση και υπογραφή Διαβιβαστικών έγγραφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των Κοινοτήτων.

Β . Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.


Print Friendly, PDF & Email