Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός μικρού φορτωτή με παρελκόμενα ενδεικτικής δαπάνης 120.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ είναι η 30/12/2022 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/01/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), η οποία  είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Print Friendly, PDF & Email