Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορχομενού για τα έτη 2023-2024 συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 354.087,70€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τρίτη 7-2-2023 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θ’ αρχίσει στις 14-2-2023.

ΚΑΥΣΙΜΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2023 ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Print Friendly, PDF & Email