Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου το μέλος του Συμβουλίου κ. Μπέρδο Δημήτριο του Κων/νου, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της.

 

 

Print Friendly, PDF & Email