Απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου της Κοινότητας Ορχομενού