Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ραμαντάνη Δημήτριο του Γεωργίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 07-06-22 έως 05-10-2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές:


Print Friendly, PDF & Email