Η Δήμαρχος Ορχομενού με απόφασή της ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Επαμεινώνδα Τσιγαρίδα, Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, στον οποίο παρέχεται πάγια αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της.

Επιπλέον, ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Γρηγόρη Γαλάνη του Φωτίου ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη, την εποπτεία υπηρεσιών και το συντονισμό δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων.


Print Friendly, PDF & Email