Η Δήμαρχος Ορχομενού με απόφασή της ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Επαμεινώνδα Τσιγαρίδα, Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, στον οποίο παρέχεται πάγια αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της.

Επιπλέον, ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Γρηγόρη Γαλάνη του Φωτίου ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη, την εποπτεία υπηρεσιών και το συντονισμό δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων.