Προσκαλλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός) την 30ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.