ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ. 6896

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου                              Προς:  Όπως πίνακας  αποδεκτών.

 Πληροφορίες: Ιωάννης Ζουρνής                 

Τηλέφωνο: 6971613801                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ/ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών ( λόγω Covid ),  που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. την  14η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα   18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρου 89  του Ν. 4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Γενική ενημέρωση μελών Τοπικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο για τρέχοντα θέματα Κοινότητας. 

2.Οργάνωση Σύγκλησης  Συνέλευσης  κατοίκων Κοινότητας

3. Κατάθεση προτάσεων για Τεχνικό Πρόγραμμα  

4.Πρόταση προμήθειας Απινιδωτών και τοποθέτησης σε κεντρικά σημεία της Κοινότητας .

   Εισήγηση Ι.Ζουρνής

5.Πρόταση Καθαρισμού ,απομάκρυνσης αντικειμένων μηχανημάτων κλπ ιδιωτών απο αυτούς και    αναβάθμιση περιβαλλοντική και αξιοποίησή τους

   Εισήγηση Ι.Ζουρνής

6.Πρόταση Δημιουργίας Εθελοντικής Ομάδας Κοινότητας

   Εισήγηση Ι.Ζουρνής

7.Πρόταση για Κυκλοφοριακές ρυθμισεις εντός της Κοινότητας 

8.Δημιουργία  χώρου σταθμευσης αυτοκινήτων( επι της οδου Κηφισού. )

Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

  1. ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΗΣ
  2. ΑΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
  4. ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  6. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ