Συνοπτική Κατάσταση ψηφισθέντος προϋπολογισμού  Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Ορχομενού, οικονομικού έτους 2022» , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.97./2021(ΑΔΑ: ΩΗΧΑΩΞ6-ΦΜ9)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ορχομενού.