Ο Δήμος Ορχομενού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καλεί τους υποψηφίους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ορχομενού σε μια ή περισσότερες κατηγορίες να υποβάλλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.