Προσκαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.