Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Κατάστημα της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ), την Τετάρτη 2  Σεπτεμβρίου 2020,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου  Ακραιφνίου, σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί θέματος  της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email