Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση για την λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.