Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ. σε κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.