Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.