Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερἠσιας διάταξης.

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ