Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kfortatou@orchomenos.gr ή  espyridaki@orchomenos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 32300 Ορχομενός, 

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φορτάτου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50105).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 30/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022.


Print Friendly, PDF & Email