Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτό προκύπτει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ποσοτήτων σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ “, προϋπολογισμού 64.225,80 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.depodal.gr/archives/568