Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ εντός του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥεκτιμώμενης αξίας 5.690,82 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/09/2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.


Print Friendly, PDF & Email