Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.352,83 € (πλέον Φ.Π.Α.),

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 26/05/2020.


Print Friendly, PDF & Email