Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  των κάτωθι:

  • Ενός (1) ημιφορτηγού μονοκάμπινου 4×4 μηχανήματος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
  • Ενός (1) αποφρακτικού και ενός (1) αλατοδιανομέα με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 53.320,00 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Ορχομενού στις 28-07-2020 και ώρα 10:00 πμ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115.