Για τη στήριξη των παράκτιων αλιέων σε όλη την επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάιο 2020, θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εφόσον τα αλιευτικά σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς επαγγελματικών α/κ σκαφών που φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή /και «γρι-γρι».

Το ύψος του ποσού καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού α/κ σκάφους που κατέχει με βάση το ολικό μήκος ως ακολούθως :

  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800€ ανά σκάφος.
  • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο από 11,99 μέτρα, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500€ ανά σκάφος.
  • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa) ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000€ ανά σκάφος.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ακολουθώντας τη διαδρομή : http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και θα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων ελέγχων.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα :

  • 2109287145
  • 2109287172
  • 2109287149

ή / και να στέλνουν το αίτημά τους στα email :