Απόφαση 001

Περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.


Απόφαση 002

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.296/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2019.


Απόφαση 003

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.297/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για το έτος 2019.


Απόφαση 004

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.298/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών άρδευσης του Δήμου για το έτος 2019.


Απόφαση 005

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.299/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού Α) Περί καθορισμού τιμών οικοπέδων και κτισμάτων (για τα εντός, εκτός σχεδίου ορίων των οικισμών ακίνητα του Δήμου Ορχομενού) έτους 2019, Β) Περί καθορισμού συντελεστή οικοπέδων έτους 2019 και Γ) Περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2019.


Απόφαση 006

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.300/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου για το έτος 2019.


Απόφαση 007

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.301/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019.


Απόφαση 008

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.302/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Ν.3431/2006 και τον με αριθμ.528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.


Απόφαση 009

Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 11042/13-12-2018, 11148/17-12-2018, 11403/21-12-2018, 11415/21-12-2018, 11312/20-12-2018, 11653/31-12-2018 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.


Απόφαση 010

Περί εγκρίσεως της υπ΄αριθμ.61/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού».


Απόφαση 011

Περί εγκρίσεως της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» έως και την 30-06-2019.


Απόφαση 012

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚ/ΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΑ-ΔΙΠΟΤΗ ΤΗΣ ΤΚ ΠΑΥΛΟΥ».


Απόφαση 013

Περί αποδοχής της με α.π.3731/7-12-2018 (ΑΔΑ:Ω16Ω7ΛΗ-Π2Τ) απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό ΟΠΣ 0006173845 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και των όρων αυτής.


Απόφαση 014

Περί έκδοσης νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκής Αγοράς) κ. Γούση Λαμπρινή του Νικολάου.


Απόφαση 015

Περί έγκρισης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών κλαδέματος δέντρων και συντήρησης των υπαρχόντων χώρων πρασίνου του Δήμου, από το υπηρετούν προσωπικό και με τα ίδια μέσα του Δήμου και ανάθεσή τους σε εξωτερικό ανάδοχο.


Απόφαση 016

Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου.


Απόφαση 017

Περί συγκρότησης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019.


Απόφαση 018

Περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του Δήμου.


Απόφαση 019

Περί ορισμού της επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.


Απόφαση 020

Περί συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών» για το έτος 2019.


Απόφαση 021

Περί εγκρίσεως της α.π. 11320/2017 εισήγησης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου για έγκριση των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ».


Απόφαση 022

Περί εγκρίσεως των υπ΄αριθμ.11707/31-12-2018 και 309/16-1-2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.


Απόφαση 023

Περί έγκρισης παράτασης χρόνου εκκαθάρισης της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με ΑΦΜ99947142».


Απόφαση 024

Περί έγκρισης αμοιβής των δικηγόρων κ. Πατσούρα Νικόλαου και Καραίσκου Ευθύμιου συνολικού ποσού 1.200,00€ για παράσταση –υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για υπόθεση κ. Κωνσταντίνου Δήμου.


Απόφαση 025

Περί έγκρισης αμοιβής του δικηγόρου κ. Πατσούρα Νικόλαου συνολικού ποσού 2.350,00€ για παράσταση –υπόμνημα στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για υπόθεση κ. ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ (7 προσφυγές).

Print Friendly, PDF & Email