01 Ιούν 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Οστεοφυλακίου σε Νεκροταφείο Δ.Κ. Ορχομενού»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.362,91 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.